KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

STT

Tên Chương trình đào tạo được kiểm định

Kết quả kiểm định

08/2024

Chương trình đào tạo Ngành/Nghề Nuôi trồng thuỷ sản, trình độ trung cấp của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu

(The diploma programme of  Aquaculture of Bac Lieu Technical – Economic College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

07/2024

Chương trình đào tạo Ngành/Nghề Chăn nuôi thú y, trình độ trung cấp của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu

(The diploma programme of  Breeding – Veterinary of Bac Lieu Technical – Economic College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

06/2024

Chương trình đào tạo Ngành/Nghề Tiếng Anh, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

(The advanced diploma programme of  English of HoChiMinh City Industry and Trade College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

05/2024

Chương trình đào tạo Ngành/Nghề Công nghệ kỹ thuật Nhiệt, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

(The advanced diploma programme of  Thermal Engineering of HoChiMinh City Industry and Trade College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

04/2024

Chương trình đào tạo Ngành/Nghề Kỹ thuật Phục hồi chức năng, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

(The advanced diploma programme of  Rehabilitation of Dong Nai Medical College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

03/2024

Chương trình đào tạo Ngành/Nghề Kỹ thuật Xét nghiệm y học, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

(The advanced diploma programme of  Medical Laboratory Technology of Dong Nai Medical College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

02/2024

Chương trình đào tạo Ngành/Nghề Dược, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

(The advanced diploma programme of  Pharmacy of Dong Nai Medical College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

01/2024

Chương trình đào tạo Ngành/Nghề Chăn nuôi thú y, trình độ trung cấp của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên

(The diploma programme of  Breeding – Veterinary of  Dien Bien Technical – Economics College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

12/2023

Chương trình đào tạo Ngành/Nghề Công nghệ ô tô, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

(The advanced diploma programme of  Automobile production engineering of Ha Nam Vocational College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

11/2023

Chương trình đào tạo Ngành/Nghề Điện công nghiệp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

(The advanced diploma programme of  Industrial Electrics of Ha Nam Vocational College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

10/2023

Chương trình đào tạo Ngành/Nghề Điều dưỡng, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn

(The advanced diploma programme of  Nursing of Nam Sai Gon Polytechnic College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

09/2023

Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật ô tô, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn

(The advanced diploma programme of  Automobile Tractor Enginnering of Nam Sai Gon Polytechnic College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

08/2023

Chương trình đào tạo Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn

(The advanced diploma programme of  Restaurant and Hotel Operation of Nam Sai Gon Polytechnic College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

07/2023

Chương trình đào tạo Nghề Dịch vụ pháp lý, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên

(The advanced diploma programme of  Legal services of Dien Bien Technical – Economics College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

06/2023

Chương trình đào tạo Nghề Kế toán, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên

(The advanced diploma programme of  Accounting of Dien Bien Technical – Economics College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

05/2023

Chương trình đào tạo Nghề Dược, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

(The advanced diploma programme of  Pharmacy of Dang Thuy Tram Medical College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

04/2023

Chương trình đào tạo Nghề Cơ điện tử, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Long An

(The advanced diploma programme of  Mechatronics of Long An College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

03/2023

Chương trình đào tạo Nghề Điện công nghiệp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II

(The advanced diploma programme of  Industrial electrics of The Central College of Transport No2)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

02/2023

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

(The advanced diploma programme of  Information Technology of HoChiMinh City Industry and Trade College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

01/2023

Chương trình đào tạo Ngành Kế toán, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

(The advanced diploma programme of  Accounting of HoChiMinh City Industry and Trade College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

09/2022

Chương trình đào tạo Nghề Điều dưỡng, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Nai

(The advanced diploma programme of Nursing of Dong Nai Medical College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

08/2022

Chương trình đào tạo Nghề Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hoà không khí, Trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

(The advanced diploma programme of Air-Condition and Climate technology of College of Industry and Contruction)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

07/2022

Chương trình đào tạo Nghề Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

(The advanced diploma programme of Automobile, Tractor Engineering of College of Industry and Contruction)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

06/2022

Chương trình đào tạo Nghề Công nghệ Ô tô, Trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Giao thông thông vận tải Trung ương II

(The advanced diploma programme of Automobile production engineering of The Central College o Transport No2)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

05/2022

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

(The Advance diploma programme of Mechanical engineering technology of HoChiMinh City Industry and Trade College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

04/2022

Chương trình đào tạo Nghề Điện công nghiệp, Trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn

(The diploma programme of Industrial electricity of Dong Sai Gon College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

03/2022

Chương trình đào tạo Nghề Công nghệ ô tô, Trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn

(The diploma programme of Automobile technology of Dong Sai Gon College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

02/2022

Chương trình đào tạo Nghề Quản trị Mạng máy tính, Trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn

(The diploma programme of Computer’s network administration of Dong Sai Gon College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

 01/2022

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

(The Advance diploma programme of Mechanical engineering technology of HoChiMinh City Industry and Trade College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

   
 

VETAC