KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

STT

Tên Chương trình đào tạo được kiểm định

Kết quả kiểm định

03/2023

Chương trình đào tạo Nghề Điện công nghiệp, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II

(The advanced diploma programme of  Industrial electrics of The Central College of Transport No2)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

02/2023

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

(The advanced diploma programme of  Information Technology of HoChiMinh City Industry and Trade College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

01/2023

Chương trình đào tạo Ngành Kế toán, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

(The advanced diploma programme of  Accounting of HoChiMinh City Industry and Trade College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

09/2022

Chương trình đào tạo Nghề Điều dưỡng, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Nai

(The advanced diploma programme of Nursing of Dong Nai Medical College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

08/2022

Chương trình đào tạo Nghề Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hoà không khí, Trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

(The advanced diploma programme of Air-Condition and Climate technology of College of Industry and Contruction)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

07/2022

Chương trình đào tạo Nghề Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

(The advanced diploma programme of Automobile, Tractor Engineering of College of Industry and Contruction)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

06/2022

Chương trình đào tạo Nghề Công nghệ Ô tô, Trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Giao thông thông vận tải Trung ương II

(The advanced diploma programme of Automobile production engineering of The Central College o Transport No2)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

05/2022

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

(The Advance diploma programme of Mechanical engineering technology of HoChiMinh City Industry and Trade College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

04/2022

Chương trình đào tạo Nghề Điện công nghiệp, Trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn

(The diploma programme of Industrial electricity of Dong Sai Gon College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

03/2022

Chương trình đào tạo Nghề Công nghệ ô tô, Trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn

(The diploma programme of Automobile technology of Dong Sai Gon College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

02/2022

Chương trình đào tạo Nghề Quản trị Mạng máy tính, Trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn

(The diploma programme of Computer’s network administration of Dong Sai Gon College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

 01/2022

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

(The Advance diploma programme of Mechanical engineering technology of HoChiMinh City Industry and Trade College)

1. Quyết định thành lập Đoàn Đánh giá ngoài;

2. Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài;

3. Danh sách Hội đồng kiểm định thẩm định kết quả đánh giá ngoài;

4. Quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trỉnh đào tạo giáo dục nghề nghiệp;

5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

   
 

VETAC