Thư viện số

(liên kết dùng chung tài nguyên với các Trường Đại học và Cao đẳng trên cả nước).

Mô hình mẫu thư viện của Viện Đại học trực tuyến: lib.iou.edu.vn