DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH THAM GIA THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

01

Tiến sĩ, Nguyễn Đức Nghĩa

Công ty TNHH Saigon Academy

Chủ tịch

02

Luật gia, Dương Minh Kiên

Công ty TNHH Saigon Academy

Thư ký

03

Giáo sư, Tiến sĩ, Nguyễn Lộc

Viện Nghiên cứu xếp hạng giáo dục

Ủy viên

04

Tiến sĩ, Nguyễn Phan Hòa

Công ty TNHH Saigon Academy

Ủy viên

05

Tiến sĩ, Nguyễn Quốc Chính

Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục – ĐHQG HCM

Ủy viên

06

Tiến sĩ, Nguyễn Toàn

Công ty Cổ phần Phát triển xã hội 3S

Ủy viên

07

Thạc sĩ, Đỗ Hữu Khoa

Công ty TNHH Saigon Academy

Ủy viên

08

Thạc sĩ, Đặng Văn Đại

Hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên

09

Thạc sĩ, Trương Thúc Hiếu

Công ty TNHH Saigon Academy

Ủy viên

    
    

VETAC