CÔNG BỐ DỰ THẢO BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

STT

Tên Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(Tên Chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp)

Ngày công bố

Dự thảo kết quả đánh giá ngoài

 1

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng FPT PolyTechnic.

 04/01/2022

Xem nội dung

2

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.

04/01/2022

Xem nội dung

3

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm.

04/01/2022

Xem nội dung

 4

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai.

23/02/2022

Xem nội dung

5

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Kiên Giang.

23/02/2022

Xem nội dung

6

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Quản trị mạng máy tính, trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn.

23/02/2022

Xem nội dung

7

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ ô tô, trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn.

23/02/2022

Xem nội dung

8

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Điện công nghiệp, trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Đông Sài Gòn.

23/02/2022

Xem nội dung

9

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Y Tế Bình Dương.

10/05/2022

Xem nội dung

10

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.

15/08/2022

Xem nội dung

11

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Kiên Giang.

15/08/2022

Xem nội dung

12

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ Ô tô, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung Ương II.

15/08/2022

Xem nội dung

13

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ kỹ thuật Ô tô, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng.

15/08/2022

Xem nội dung

14

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp & Xây dựng.

15/08/2022

Xem nội dung

15

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Long An.

29/10/2022

Xem nội dung

16

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ.

29/10/2022

Xem nội dung

17

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Nai.

29/10/2022

Xem nội dung

18

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Điều dưỡng, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Nai.

29/10/2022

Xem nội dung

19

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng nghề Hà Nam.

29/10/2022

Xem nội dung

20

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu.

28/12/2022

Xem nội dung

21

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Công nghệ thông tin, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM.

28/12/2022

Xem nội dung

22

Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp: Kế toán, trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM.

28/12/2022

Xem nội dung