Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Vocational Education and Training Accreditation Center – VETAC) là đơn vị chuyên môn thuộc tổ chức Kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp (Công ty TNHH Saigon Academy).

Tầm nhìn

     Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là đơn vị chuyên môn thuộc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, luôn hướng đến mục tiêu chất lượng, hiệu quả, công bằng, sáng tạo trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, được khu vực và thế giới công nhận.

Sứ mạng

  • Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có sứ mạng đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp, tư vấn cải thiện chất lượng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

  • Là thành viên tích cực của các hiệp hội kiểm định có uy tín trong nước và quốc tế.

Mục tiêu

  • Đảm bảo hoạt động kiểm định và tư vấn được thực hiện có chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  • Là kênh thông tin đáng tin cậy về chất lượng giáo dục cho toàn xã hội.

  • Trở thành trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực kiểm định và đảm bảo chất lượng.

VETAC