QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH

I. CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

– Quy trình Kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

– Công văn đăng ký kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

II. CẤP CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

– Quy trình Kiểm định chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

– Công văn đăng ký kiểm định chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp.

VETAC